Mobilny PSZOK - Wrzesień

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2017 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" w następującej lokalizacji:

02.09.2017r.
- ul. Czarnoleska (kościół), godz. 10:00 – 13:00

09.09.2017r.
- ul. Trzcińskiego 10, godz. 10:00 – 13:00 ( z przyczyn nie zależnych od WGKiOŚ godzina uległa zmianie )

16.09.2017r.
- ul. Wróblewskiego naprzeciwko kościoła, godz. 10:00 – 13:00

23.09.2017r.
- ul. Wiłkomirskiego, godz. 10:00 – 13:00

30.09.2017r.
- ul. Wrocławska Trzcińska (pętla autobusowa), godz. 10:00 – 13:0

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

- leki,
- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
- detergenty,
- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
- baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- urządzenia zawierające freony,
- lampy fluorescencyjne,
- opady zawierające rtęć,
- oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

 

Kalendarz FB