Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

 

Miasto Jelenia Góra otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych(nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16).

Projekt dofinasowany został w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Poddziałanie 10.1.3 – ZIT AJ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci niepełnosprawnych w jeleniogórskich  przedszkolach publicznych poprzez realizowanie dodatkowych zajęć mających na celu wyrównywanie deficytów. Wsparciem objętych zostanie co najmniej 47 dzieci  niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie miasta  Jelenia Góra oraz 43 nauczycieli miejskich przedszkoli publicznych.

Głównym działaniem projektu jest prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych we wszystkich przedszkolach realizujących projekt, które stanowią zindywidualizowany program wspierania rozwoju uczestników projektu oraz doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach realizujących projekt z zakresu pedagogiki specjalnej. Do realizacji zajęć przewidzianych w projekcie zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizatorami projektu są placówki wychowania przedszkolnego, tj.: Miejskie Przedszkole nr 2,4,10,11,13,19,27, Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 oraz Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą do połowy kwietnia 2018 roku.

Realizacja projektu wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wzrost ich  kompetencji a także spowoduje wzrost kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wpłynie pozytywnie na poprawę jakości edukacji przedszkolnej oferowanej mieszkańcom miasta Jelenia Góra 

 

Ogólny budżet projektu wynosi    1 202 435,03 zł, w tym:
Kwota dofinansowania wynosi  (85%) 1 022 069,77 zł;
Budżet Państwa (10%)  120 243,43 zł;
Wkład własny M. Jeleniej Góry (5%) 60 121,83 zł.

 

 

Kalendarz FB