Zakaz spalania odpadów zielonych z działek i ogrodów

Ładna pogoda sprzyja pierwszym wiosennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie wypalania odpadów zielonych. Obowiązujący na terenie Jeleniej Góry system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po wiosennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione. Za tego typu działania grozi surowa kara – grzywna do 5000 zł!

Poniżej przypominamy zasady prawidłowego przekazania odpadów zielonych do firm odbierających odpady z terenu Jeleniej Góry:

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej odpady zielone w postaci trawy, liści, chwastów, drobnych gałązek powinni gromadzić w brązowych workach i wystawiać je do odbioru zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowlanych. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są raz w tygodniu.

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej odpady zielone powinni gromadzić w pojemnikach na odpady biodegradowalne. Z budynków wielorodzinnych odpady te odbierane są raz w tygodniu, przy czym w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość zwiększono do dwóch razy w tygodniu.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady zielone powinni gromadzić w pojemnikach na odpady biodegradowalne o pojemności zgodnej ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady te odbierane są raz w tygodniu.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe odpady zielone powinni gromadzić w brązowych workach i wystawiać je do odbioru zgodnie z harmonogramem. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są raz w tygodniu.

Właściciele innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  odpady zielone powinni gromadzić w pojemnikach na odpady biodegradowalne tzw. gniazdach zbiorczych. Z tych nieruchomości odpady  zielone odbierane są raz w tygodniu.

Jednocześnie przypominamy, że na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zgodnie z § 68 pkt 5 Regulaminu ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Ponadto działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności części roślin pochodzące z działki – mówi o tym § 42 pkt 3 Regulaminu ROD.

Uwaga! Pamiętajmy o dokładnym wytrząsaniu ziemi z systemów korzeniowych i fragmentów darni. Ziemia, która zostanie włączona do odpadów biodegradowlanych zaburza procesy kompostowania prowadzone w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Niewielkie ilości dłuższych gałęzi lub krzewów, które nie zmieszczą się do worków lub pojemników należy związać sznurkiem i pozostawić przy pojemniku. Służby porządkowe nie mają obowiązku zabrania opadów nieprzygotowanych do odbioru.

Jeżeli posiadamy większe ilości odpadów zielonych pochodzących z gospodarstw domowych, można je bezpłatnie oddać do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze.

Grupa:

 

Kalendarz FB