Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry KT.524.10.2017 z dn. 13.02.2017 r.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 w/w ustawy;

. korzystać z pełni praw obywatelskich oraz być obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej;

. posiadać przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy.

W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy biorące udział w konkursach. Praca w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.

Lista kandydatów na członków Komisji Konkursowej zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną o tym niezwłocznie poinformowane. Zgłoszenia osób do pracy w Komisji Konkursowej należy składać do dnia 24 marca 2017 roku na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach Komisji proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miasta Jelenia Góra,

Wydział Kultury i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: turystyka@jeleniagora.pl.

1. Formularz zgłoszenia Kandydata

 

Kalendarz FB