• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry
celem uzupełnienia ich składu.

Na podstawie art. 44c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 62, poz. 560), informuje się o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jelenia Góra po jednym kandydacie
na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu rady. Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu Społecznego Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra w ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Informacja nt. Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jeleniej Góry po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu.
Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu Społecznego Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,
w terminie do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 14:30.
Jednocześnie informuję, iż Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta miasta Jeleniej Góry. Do zakresu Działania Rady, które nakłada jej ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 
Biuletyn Informacji Publicznej
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow