Nowe stawki za odbiór odpadów

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zawiadamia, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454,z późn.zm.) oraz uchwały nr 100.XI.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 4611), że od dnia 01 września 2019r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedstawiają się następująco:

- 27 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 54 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za jednokrotny odbiór pojemnika dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:  

a) o pojemności 0,06 m3 – w wysokości 5,91 zł,

b) o pojemności 0,11 m3 – w wysokości 10,84 zł,

c) o pojemności 0,12 m3 – w wysokości 11,83 zł,

d) o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 23,65 zł,

e) o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 108,42 zł,

f) opłata za odbiór odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż wymienione w lit. a) do e) wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika (m3) oraz stawki bazowej wynoszącej 98,56 zł. 

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za jednokrotny odbiór pojemnika dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:  

a) o pojemności 0,06 m3 – w wysokości 11,83 zł,

b) o pojemności 0,11 m3 – w wysokości 21,68 zł,

c) o pojemności 0,12 m3 – w wysokości 23,65 zł,

d) o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 47,31 zł,

e) o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 216,83 zł,

f) opłata za odbiór odpadów komunalnych z pojemników o innej pojemności niż wymienione w lit. a) do e) wyliczona zostanie jako iloczyn objętości pojemnika (m3) oraz stawki bazowej wynoszącej 197,12 zł. 

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Nowe deklaracje należy składać do Urzędu Miasta Jelenia Góra, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany ilości lub pojemności pojemników lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość złożenia deklaracji.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie powodują zmiany terminu i sposobu płatności, ani zmiany numeru indywidualnego konta bankowego.

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniający nową stawkę opłaty za miesiąc wrzesień mija 15 października 2019 roku (uchwała nr 206.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień 2019 r. i/lub kolejne miesiące w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. 

Uchwała nr 100.XI.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

9.08.2019 

 

Kalendarz FB