Rachunki bankowe

Niezależnie od podstawowych rachunków dochodów gminy i dochodów Skarbu Państwa, Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne konta bankowe dla każdego wieczystego użytkownika gruntu, podatnika podatku od nieruchomości ipodatnika podatku od środków transportowych, a także dla osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.


PODATKI I OPŁATY LOKALNE


Przy dokonywaniu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz kolejnych rat podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, należy posługiwać się indywidualnym rachunkiem bankowym, przesłanym pocztą dla każdego wieczystego użytkownika gruntów i podatnika podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, a także zobowiązanego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

 


 

Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miasta w Millennium Bank:

 

89 1160 2202 0000 0002 4013 2984

Kod SWIFT-dla przelewów zagranicznych-BIGBPLPW 

Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie termin uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry. Obowiązujący do końca tego roku termin wskazujący wnoszenie opłaty do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie został zmieniony, na bardziej dogodny dla właścicieli nieruchomości.

Na podstawie uchwały nr 206.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r.   w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin płatności został przesunięty do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia opłaty.

Poniżej przestawiono terminy do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do poszczególnych miesięcy:

1) za miesiąc styczeń z dołu – do dnia 15 lutego danego roku;
2) za miesiąc luty z dołu – do dnia 15 marca danego roku;
3) za miesiąc marzec z dołu – do dnia 15 kwietnia danego roku;
4) za miesiąc kwiecień z dołu – do dnia 15 maja danego roku;
5) za miesiąc maj z dołu – do dnia 15 czerwca danego roku;
6) za miesiąc czerwiec z dołu – do dnia 15 lipca danego roku;
7) za miesiąc lipiec z dołu – do dnia 15 sierpnia danego roku;
8) za miesiąc sierpień z dołu – do dnia 15 września danego roku;
9) za miesiąc wrzesień z dołu – do dnia 15 października danego roku;
10) za miesiąc październik z dołu – do dnia 15 listopada danego roku;
11) za miesiąc listopad z dołu – do dnia 15 grudnia danego roku;
12) za miesiąc grudzień z dołu – do dnia 15 stycznia roku następnego.

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

 


 Urząd Miasta Jelenia Góra

NIP: 611-238-50-43

Regon: 000579431

 

Miasto Jelenia Góra

NIP: 611-000-38-99

Regon: 230821523


 

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze lub w kasach Urzędu Miasta Jeleniej Góry,  znajdujących się przy ulicy Sudeckiej 29 i Plac Ratuszowy 58, czynnych:

w godzinach od 740  do 1430 (poniedziałek, wtorek, środa)

740 do 1530 (czwartek)

740 do 1330 (piątek)

 


 

Konto dochodów Miasta

Bank Millennium S.A.

98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od posiadania psów,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty miejscowej,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • opłaty targowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy,
 • opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością gminy,
 • opłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
 • opłat z tytułu wykupu gruntów na własność,
 • opłat z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • opłat za rejestrację zwierząt,
 • opłat za pozwolenie wodno-prawne,
 • opłat za kartę wędkarską,
 • opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
 • opłat za wytwarzanie odpadów ,
 • opłat za zbieranie odpadów,
 • opłat za transport odpadów,
 • opłat za odzyskiwanie odpadów,
 • opłat za zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami,
 • opłat za unieszkodliwienie odpadów,
 • opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Konto depozytowe

Bank Millennium S.A.

97 1160 2202 0000 0000 6011 5681

wpłaty między innymi z tytułu:

 • wadiów przetargowych,
 • kaucji,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów

Konto dochodów Skarbu Państwa

Bank Millennium S.A.

74 1160 2202 0000 0000 6011 5610


 

 

Kalendarz FB