Rekrutacja do przedszkoli w Jeleniej Górze w r. szk. 2019/2020.

Mimo tego, że trwa luty, pora pomyśleć o rekrutacji najmłodszych latorośli do przedszkoli – jest to wskazówka i informacja szczególnie cenna i ważna dla rodziców maluchów. Wraz z początkiem marca po raz kolejny rozpocznie się okres rekrutacyjny dla dzieci podążających do miejskich przedszkoli publicznych. Rekrutacja kandydatów rozpocznie się 4 marca 2019 r.  a zakończy się 22 marca 2019 r. o godzinie 1300 i dotyczy przedszkoli wymienionych poniżej:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze,
  (ul. Józefa Piłsudskiego 32);
 2. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze,
  (ul. Ignacego Krasickiego 6);
 3. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze,
  (ul. Zjednoczenia Narodowego 15);
 4. Miejskie Przedszkole Nr 11 im. „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze,
  (ul. Fryderyka Chopina 4);
 5. Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze,
  (ul. Mieczysława Karłowicza 13);
 6. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze,
  (ul. Junaków 2);
 7. Miejskie Przedszkole Nr 19 im. „Kubusia Puchatka” w Jeleniej Górze,
  (ul. Karola Kurpińskiego 2);
 8. Miejskie  Przedszkole  Nr  27  „Okrąglaczek”  w  Jeleniej Górze,
  (ul. Juliana Tuwima 12).

Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych – jak w latach poprzednich -  prowadzona będzie elektronicznie. Rodzic lub prawny opiekun starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien się zalogować, poprzez wpisanie potrzebnych danych, w systemie naborowym, z wykorzystaniem którego uzyska możliwość wypełnienia karty zgłoszenia. Po wydrukowaniu i podpisaniu karty  kolejnym działaniem powinno być skierowanie kroków do przedszkola pierwszego wyboru i złożenie tam wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów. Zgłoszenie dziecka można wykonać po odnalezieniu na stronie miasta www.jeleniagora.pl baneru:

Rekrutacja

Po kliknięciu w baner, w regulaminie można odnaleźć adres strony naborowej: www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl Zawarty tam instruktaż prowadzi przyjaźnie krok po kroku wyjaśniając następujące po sobie działania. Tam też znajdują się zasady rekrutacji a w nich pełna informacja dotyczącą przedszkoli. Pod adresem tym odnaleźć też można kryteria, według których kwalifikowane do przedszkoli będą dzieci. Kryterium automatycznym jest miejsce zamieszkania – Jelenia Góra. Oznacza to, że dzieci niezamieszkałe w naszym mieście nie będą przyjmowane do przedszkoli. Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą będą przyjmowane po zakończeniu rekrutacji, w ramach wolnych miejsc wykazanych przez placówki. Najważniejsze, najbardziej punktowane są kryteria podstawowe, ustawowe. Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, bądź jednego czy obojga jego rodziców czy też jego rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata lub objęcie kandydata pieczą zastępczą (kryteria równorzędne – tak samo punktowane). Są też zróżnicowane punktowo kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej szczegółowo opisane w ww. zasadach zamieszczonych na stronie. 

W dniach od 3 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. rodzicie kandydata powinni odwiedzić osobiście przedszkole, do którego zakwalifikowało się dziecko w celu potwierdzenia woli jego uczęszczania do przedszkola. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Po tym czasie a dokładnie 15 kwietnia 2018 r. zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice takie informacje odnajdą po zalogowaniu się w systemie, otrzymają informację na e-mailu bądź w kontaktując się z którymkolwiek z wybranych miejskich przedszkoli publicznych.

W sytuacji gdy po rekrutacji miejskie przedszkola w dalszym ciągu będą dysponować wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Obecna liczba wolnych miejsc odpowiada w przybliżeniu zapotrzebowaniu.
Terminy postępowania uzupełniającego: 6 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r. -  rejestracja kandydatów;
21 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r. - publikacja wyników rekrutacji (kandydaci zakwalifikowani) oraz potwierdzenia woli;
3 czerwca 2019 r. - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Gdyby wystąpiły trudności z zalogowaniem się do systemu należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko powinno być zapisane, tj. do placówki pierwszego wyboru. 

W Jeleniej Górze oprócz ośmiu miejskich przedszkoli publicznych, w których jest zabezpieczonych ok. 1300 miejsc dla dzieci jest też czternaście przedszkoli niepublicznych, które oferują ok. 1200 miejsc najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta. W przedszkolach niepublicznych rekrutacja prowadzona jest metodą konwencjonalną, czyli rodzice zapisują dziecko bezpośrednio do przedszkola w którym chcą je umieścić – w miarę wolnych miejsc. 

 

 Rekrutacja do szkół podstawowych w Jeleniej Górze w r. szk. 2019/2020.

Podobnie jak w przedszkolach na początku marca rozpocznie się okres rekrutacyjny dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach jeleniogórskich szkół podstawowych. Zanim to nastąpi warto się zastanowić gdzie skierować swoje dziecko w pierwszym etapie kształcenia: do szkoły obwodowej, najbliższej miejscu zamieszkania, czy też z różnych powodów spróbować zapisać dziecko do innej szkoły?   

Termin rozpoczęcia rekrutacji kandydatów do szkół podstawowych rozpocznie się  4 marca 2019 r. o godz. 8.00  a skończy się 22 marca 2019 r. o godzinie 1300 i odbywać się będzie w systemie elektronicznym. Rodzice, którzy chcą zapisać swoją latorośl do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinni skorzystać z portalu rekrutacyjnego. Odszukać go można na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl.  Do portalu otwiera drogę zielony baner zatytułowany „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2017/2018”: 

Rekrutacja

Klikając w niego pojawią się informacje o naborach na poszczególnych poziomach kształcenia, w treści których znajdują się odnośniki do stron naborowych szkół podstawowych. W przypadku jeleniogórskich placówek szacuje się, że przyjmą one od września około 615 pierwszoklasistów w 25 oddziałach klasowych w dziesięciu szkołach podstawowych równomiernie rozłożonych w mieście. Rekrutacja do jeleniogórskich przedszkoli i szkół podstawowych podzielona będzie na kilka etapów. Pierwszy z nich to elektroniczna rejestracja danych dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej do 22 marca 2019 r. mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl, za pomocą której należy wydrukować potrzebną deklarację, podpisać ją i dostarczyć do sekretariatu swojej (obwodowej) szkoły. Rejony szkół podstawowych wynikają z uchwały nr 290.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sieci szkół podstawowych (są one takie same jak w latach ubiegłych). Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do szkoły obwodowej można także dokonać poprzez wypełnienie deklaracji w sekretariacie szkoły obwodowej (nie korzystając z witryny internetowej). 

Może się zdarzyć, że rodzice z różnych przyczyn będą chcieli aby ich dziecko zostało przyjęte do innej niż szkoła obwodowa. Pełne postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie zadeklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych oraz tych którzy nie mieszkają w Jeleniej Górze. Przypomnieć należy, że szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć dziecko zamieszkujące w obwodzie ale dziecko nie ma obowiązku podjęcia w niej nauki. Rodzice mogą wybrać dla dziecka inną szkołę pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca (po wcześniejszym zapewnieniu miejsc wszystkim zdeklarowanym dzieciom zamieszkałym w obwodzie). W przypadku szkół podstawowych – inaczej niż przedszkolach – w rekrutacji mogą wziąć udział także dzieci spoza Jeleniej Góry. Te zgłoszenia także będą oceniane zgodnie z poszczególnymi kryteriami. Rodzice: i Ci spoza obwodu jak i Ci spoza Jeleniej Góry będą mogli wskazać trzy szkoły - w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Należy też  rozważyć możliwość wyboru dla swojego dziecka szkoły zgodnie z oczekiwaniami, której oferta odpowiadać będzie rozwijanym w niej wszechstronnym zainteresowaniom (np. sportowych).  Wszystkie szkoły w mieście oferują dydaktykę i wychowanie na wysokim poziomie, są należycie wyposażone (w minionych latach stale doposażone w pomoce dydaktyczne pozyskane z realizacji projektów unijnych) podobnie jeśli chodzi o bazę sportową, oferując przy tym szeroką ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Najbliższe tygodnie są czasem, kiedy w większości szkół odbywają się dni otwarte szkół, w trakcie których można zorientować się w mocnych stronach placówek, zorientować się jaką ofertę edukacyjną szkoły proponują swoim kandydatom a także jaka atmosfera w nich panuje. Poniżej zaprezentowane są terminy tych spotkań. W imieniu społeczności szkół i swoim zachęcam do skorzystania z możliwości odwiedzenia szkół:

Harmonogram „Dni otwartych”

w szkołach podstawowych podległych Miastu Jelenia Góra.

 

 

Szkoła

Termin dni otwartych

Szkoła Podstawowa nr 2

w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 8

Sobota

23 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 3

w Jeleniej Górze ul. PCK 14a

Wtorek

26 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 5

w Jeleniej Górze ul. Lotnictwa 1

Poniedziałek

25 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 6

w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74

Środa

20 marca 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 7

w Jeleniej Górze ul. Sudecka 53a

Wtorek

19 lutego 2019 r.

Wtorek

2 kwietnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 8

w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13

Środa

27 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 10

w Jeleniej Górze ul. Morcinka 31

Środa

27 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 11

w Jeleniej Górze ul. Moniuszki 9

Środa

27 lutego 2019 r. (budynek                  przy ul. Karłowicza 33)

Szkoła Podstawowa nr 13

w Jeleniej Górze ul. P. Skargi 19

Poniedziałek

25 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 15

w Jeleniej Górze  ul. Kamiennogórska 9

27 lutego 2019 r.

 

Paweł Domagała

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

 

 

Kalendarz FB