Rozwój Lokalny - Kalendarium

 

09.10.2020

Zatwierdzona została lista Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”!
 
Do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w partnerstwie wybrani zostali:
1. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych;
2. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
3. Karkonoski Park Narodowy.
W najbliższych dniach z Partnerami zostaną podpisane listy intencyjne. Wszyscy Partnerzy wyrazili intencję zawarcia umowy partnerstwa krajowego w sprawie wspólnej realizacji projektu  pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, jeżeli pozyskane zostanie dofinansowanie na jego realizację.
 
Jednocześnie wszyscy Członkowie ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej podpisali list intencyjny w celu zainicjowania współpracy w zakresie wspólnego opracowania „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, pod warunkiem pozyskania środków niezbędnych do jego realizacji.

ROZWÓJ LOKALNY - KALENDARIUM

 

22.07.2019

Miasto Jelenia Góra, wraz z innymi 213 miastami, złożyło zarys projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

 

19.12.2019

Informacja o wyborze wniosku Miasta Jeleniej Góry (zarysu projektu) do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

13.01.2020

Warszawa – oficjalne rozpoczęcie II etapu naboru wniosków – Kompletnych Propozycji Projektów, w którym udział wzięli przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry.

 

16.01.2020

Urząd Miasta Jelenia Góra - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich tj.:

1. Pan Piotr Górka,

2. Pani Justyna Majchrowska,

3. Pan Andrzej Pyziak.

Omówienie zasad I Etapu prac tj. omówienie organizacji pracy w mieście oraz współpracy z doradcami. Pracownicy Referatu Funduszy Europejskich otrzymali także wytyczne w zakresie sposobu korzystania z Monitora Rozwoju Lokalnego – narzędzia pozwalającego na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji m.in. do innych miast na prawach powiatu. Narzędzie to będzie wykorzystywane podczas prac w ramach Etapu II – Diagnozy.

 

23.01.2020

Powołanie na mocy zarządzeń Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zespołów, w celu opracowania wysokiej jakości dokumentacji projektu, planowanego do złożenia w ramach II Etapu naboru wniosków do Programu „Rozwój Lokalny”:

1. Zespołu Realizacyjnego do spraw opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego - Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.414.2020.VIII z dnia 23.01.2020 r.;

2. Zespołu Strategicznego do spraw opiniowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego - Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.415.2020.VIII z dnia 23.01.2020 r..

W skład zespołów wchodzą wszyscy Dyrektorzy Departamentów, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów oraz wskazani pracownicy Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

24.01.2020

Urząd Miasta Jelenia Góra - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich. Rozpoczęcie intensywnych prac w ramach Etapu II – Diagnozy.

Podczas spotkania omówiona została problematyka:

-Wsparcie analizy porównawczej MRL (warsztat),

-Wsparcie oceny aktualnej strategii za pomocą MRL (warsztat),

-Mapowanie interesariuszy (warsztat),

-Omówienie wdrożenia badań ankietowych.

 

27.01.2020-07.02.2020

Przeprowadzenie badania ankietowego planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży skierowanego do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jeleniej Góry.

 

28.01.2020-29.02.2020

Przeprowadzenie ankietowego badania oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości wśród jeleniogórskich przedsiębiorców.

 

07.02.2020

Urząd Miasta Jelenia Góra - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich, w ramach którego odbył się m.in. warsztat w zakresie analiz pogłębionych w obszarach problemowych zidentyfikowanych w mieście za pomocą Monitora Rozwoju Lokalnego.

 

10.02.2020

Urząd Miasta Jelenia Góra - spotkanie Zespołu Strategicznego - tematem spotkania było podjęcie decyzji odnośnie wyboru scenariusza prowadzenia analizy obecnego stanu rozwoju instytucjonalnego JST na potrzeby opracowania diagnozy Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

 

10-19.02.2020

Praca indywidualna Członków Zespołu Realizacyjnego w zakresie identyfikacji interesariuszy, którzy powinni zostać włączeni w planowane procesy rozwojowe miasta.

 

02.03.2020

Urząd Miasta Jelenia Góra - Spotkanie Zespołu Strategicznego z doradcami Związku Miast Polskich w celu opracowania arkuszy diagnostycznych funkcjonowania administracji publicznej w obszarach:

1. Zarządzanie strategiczne,

2. Zarządzanie finansowe,

3. Koordynacja działań w obrębie JST,

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi,

5. Jakość i dostępność usług publicznych,

6. Przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna.

Arkusze diagnostyczne są narzędziem wspomagającym analizę obecnego stanu rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej w kluczowych obszarach tj. mających wpływ na poprawę funkcjonowania lokalnej administracji, a w konsekwencji zdolność do planowania i prowadzenia polityki rozwoju.

 

12.03.2020

Urząd Miasta Jelenia Góra - spotkanie Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich – podsumowanie dotychczasowych prac w zakresie mapowania interseriuszy przez Zespół Realizacyjny.

Wypracowanie hierarchii interesariuszy ze względu na ich siłę oddziaływania na możliwości rozwoju miasta Jeleniej Góry i stopień ich zaangażowania. Podczas spotkania powstała wstępna lista interesariuszy z dużym wpływem i zaangażowaniem w sprawy miasta, którzy powinni zostać włączeni w przygotowanie i realizację programów rozwojowych.

 

15.03.2020

Telekonferencja - Związek Miast Polskich zorganizował telekonferencję z udziałem prezydentów i burmistrzów 54 miast uczestniczących w II etapie projektu z udziałem środków norweskich. Mówiono o realizacji programu "Rozwój lokalny" w sytuacji stanu epidemii, a także o pracach nad tarczą antykryzysową oraz bieżących problemach miast.

 

15.04.2020

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze i warsztaty dotyczące weryfikacji zasobów miasta w kontekście planowanych działań w Etapie III Nowa Ścieżka Rozwoju miasta.

 

21.04.2020 – 30.04.2020

Identyfikacja zasobów i produktów miasta przez Zespół Strategiczny – definiowanie zasobów i produktów będące punktem wyjścia w kierunku identyfikacji kluczowych wyzwań stojących przed miastem oraz do definiowania strategii rozwoju miasta.

 

07.05.2020

Seminarium organizowane przez Związek Miast Polskich z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.

 

08.05.2020

Wideokonferencja – spotkanie członków Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich - podsumowanie wyników prac nad zasobami i produktami Jeleniej Góry zidentyfikowanymi przez Zespół Strategiczny.

 

Maj 2020 -Czerwiec 2020

Przeprowadzanie badań ankietowych na potrzeby zidentyfikowania deficytów w funkcjonowaniu administracji publicznej w Jeleniej Górze:

1. Ankieta badająca satysfakcję mieszkańców Jeleniej Góry w zakresie jakości świadczenia usług w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jZ5cpnEMRK193y1Jk09lREnNsNhC...

2. Ankieta dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra

Link do ankiety: https://forms.gle/t4AWFShaBTFCxYGc8

 

14.05.2020

Wideokonferencja - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze w zakresie diagnozy problemów rozwojowych miasta.

 

19.05.2020

Wideokonferencja – spotkanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z Panem Januszem Szewczuk- ekspertem Związku Miast Polskich. Rozmowa na temat obrazu miasta Jeleniej Góry w świetle wyników Monitora Rozwoju Miast oraz Systemu Analiz Samorządowych.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta oraz doradcy ze strony Związku Miast Polskich

 

01.06.2020

Wideokonferencja - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze i podsumowanie diagnozy problemów rozwojowych miasta (problemów , przyczyn i skutków) w formie drzewa problemów.

 

10.06.2020

Wideokonferencja - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze, omówienie prac w Etapie III tj. Nowa Ścieżka Rozwoju.

 

22.06.2020

Wideokonferencja - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze w zakresie diagnozy rozwoju instytucjonalnego miasta.

 

 

 

25.06.2020 – 26.06.2020

Wideokonferencja - warsztaty z zespołem międzynarodowej organizacji OECD. W ramach warsztatu m.in. Miasto Jelenia Góra przeprowadzało tekst innowacyjnego narzędzia samooceny rozwoju instytucjonalnego JST i dokonało jednocześnie testowej samooceny. Wnioski zostaną wykorzystane do diagnozy rozwoju instytucjonalnego Miasta.

 

9-10.07.2020

Przeprowadzenie badania ankietowego wśród członków Zespołu Realizacyjnego w zakresie identyfikacji kluczowych czynników rozwoju miasta.

 

13.07.2020

Wideokonferencja - spotkanie Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich - warsztat dotyczący kluczowych czynników rozwoju.

 

15.07.2020

Miejski Dom Kultury Muflon Jelenia Góra – pierwsze spotkanie doradców Związku Miast Polskich z Zespołem Liderów Społecznych. Spotkanie miało formę wywiadu grupowego.

 

Podczas spotkania:

- zaprezentowana została diagnoza problemów rozwojowych miasta

- zidentyfikowane zostały główne potencjały oraz dookreślone problemy rozwojowe miasta;

- prowadzone były rozmowy o zmianach, jakie się dokonały w Jeleniej Górze ciągu ostatnich lat oraz o zmianach, które konieczne są do wprowadzenia w najbliższym czasie,

- omówiono z jakimi wyzwaniami mierzą się mieszkańcy w zakresie współpracy w mieście, partnerstwa i realizacji zadań publicznych;

- powstało wiele pomysłów, opinii, uwag.

 

Członkowie Zespołu Liderów Społecznych wybrani zostali w wyniku wieloetapowego procesu mapowania interesariuszy miasta, który przeprowadziły powołane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zespoły miejskie wraz z doradcami Związku Miast Polskich.

 

23.07.2020

Urząd Miasta Jelenia Góra - spotkanie Zespołu Strategicznego i Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich – opracowanie analizy SWOT, dokonanie oceny kluczowych potencjałów oraz szans i zagrożeń, odnoszących się do kluczowych dla miasta obszarów w przyszłości.

 

27-28.07.2020

Badanie ankietowe wśród Członków Zespołu Strategicznego – identyfikacja ścisłego grona czynników, których poprawa powinna być priorytetem w ciągu najbliższych 5 lat.

 

30.07.2020

Otwarta Papiernia Jelenia Góra – spotkanie Zespołu Strategicznego, Zespołu Realizacyjnego i Zespołu Liderów Społecznych z doradcami Związku Miast Polskich - opracowanie i uzgodnienie celów rozwojowych miasta w oparciu o zdiagnozowane już problemy i potencjały. Określenie wizji Jeleniej Góry, do jakiej powinniśmy dążyć. Podsumowanie III Etapu - Nowa Ścieżka Rozwoju.

 

03.08.2020

Na stronie internetowej Związku miast Polskich opublikowany został artykuł temat warsztatów, jakie zostały zorganizowane w mieście w związku z pracami nad przygotowaniem aplikacji Jeleniej Góry w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

Link do artykułu: https://www.miasta.pl/aktualnosci/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze

 

06.08.2020

Rozpoczęcie istotnego etapu na drodze do określenia nowej ścieżki rozwoju miasta Jeleniej Góry - Etap IV czyli DZIAŁANIA:

1. Ogłoszenie naboru przedsięwzięć projektowych w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

Link do naboru: https://miasto.jeleniagora.pl/content/rozwój-lokalny-2020

2. Ogłoszenie otwartego naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

Link do naboru: https://miasto.jeleniagora.pl/content/rozwój-lokalny-otwarty-nabór-partnerów

 

07.08.2020

Wideokonferencja - spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – warsztat z obsługi Generatora Przedsięwzięć Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

 

31.08.2020

Zakończenie naboru przedsięwzięć projektowych oraz naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

 

09.09.2020

Powołanie na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Komisji oceniającej złożone propozycje przedsięwzięć projektowych i tym samym rozpoczęcie intensywnych prac ukierunkowanych na wybór działań podstawowych i uzupełniających do projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”.

 

22.09.2020

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – omówienie postępu prac nad kompletną propozycją projektu, list działań PRL i PRI.

 

06.10.2020

Powołanie na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Komisji przeprowadzającej wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”.

 

 

 

Kalendarz FB