Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 3 termin

 
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w terminie do dnia 30 września 2019 roku trzeciej raty tytułem opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłatę można uiścić:
- w kasach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 i Placu Ratuszowym 58,
- w oddziałach Banku Millenium mieszczących się przy ul. 1 Maja 7 i ul. Plac Niepodległości 1,
- na konto dochodów Miasta nr rachunku 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminie do dnia 30 września obowiązku dokonania opłaty. 
Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w określonej wysokości (tj. podstawowej lub podwyższonej), jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania należnej opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w ustawie, powiększonej o 30% tej opłaty (podstawą wyliczenia jest wysokość rocznej opłaty, a nie raty).

 

Kalendarz FB