NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego-Punkt Wsparcia

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta

Grupa:

Oferta: Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14”.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji i Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl

Szczegóły http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/8926/procedura-uproszczona

Oferta KSW Spartakus

Grupa:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.1265.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2017 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2018 rokuZarządzenie Nr 0050.1265.2017.VII

Grupa:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - "Wigilia plenerowa" 2017 pr uproszczona

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mwisniewska@jeleniagora.pl

Oferta

Grupa:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018

zarządzenie nr 0050.1233.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 października 2017 roku na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

zarządzenie nr 0050.1233.2017.VII

Grupa:

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

 

 

Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.)

                                                                                                               

Na początek kilka podstawowych uwag odnośnie przygotowania sprawozdania:

 

1.      

Zapoznaj się szczegółowo z podpisaną umową dotacyjną (umową o realizację zadania publicznego) i dołączonymi do niej załącznikami (ofertą, zaktualizowanym harmonogramem, kosztorysem).

Należy pamiętać, iż rzeczywiste sprawozdanie jest indywidualnym dokumentem dotyczącym konkretnego zadania i szczególnych warunków jego realizacji.

2.      

Zapoznaj się z formularzem sprawozdania, zwłaszcza z instrukcjami i przypisami.

3.      

Przygotuj dokumenty finansowe i merytoryczne – odpowiednio opisz i zaksięguj faktury/rachunki, zbierz całą dokumentację merytoryczną (np. listy obecności).

4.      

Sprawdź wypełnione sprawozdanie i porównaj z ofertą i wszystkimi aktualizacjami, które były dołączone do umowy dotacyjnej. Sprawozdanie należy podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

5.      

Należy pamiętać o zachowaniu terminu złożenia sprawozdania przewidzianego w umowie dotacyjnej.

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

·        

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. 

·        

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

·        

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”.

 

Rodzaj sprawozdania

Częściowe* / Końcowe* - Odpowiednio przekreślić

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie

Zgodnie z umową dotacyjną i dołączoną ofertą

 

Tytuł zadania publicznego

Zgodnie z umową dotacyjną i dołączoną ofertą – pkt. I.3 oferty

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)

Nazwa organizacji, która zrealizowała zadania – zgodnie z umową dotacyjną

Data zawarcia umowy

Wpisać datę zgodnie z umową dotacyjną

Numer umowy, o ile został nadany

Wpisać zgodnie z umową dotacyjną

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym
w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

 

Należy opisać, czy podczas realizacji zadania zostały osiągnięte cele, które były wyznaczone we wniosku/ofercie – pkt. IV.4 oferty.

Najlepiej bezpośrednio odnieść się do celów podanych w ofercie, kopiując je i uzupełniając informacjami o przebiegu projektu.

Jeżeli nie udało się w pełni osiągnąć zamierzonych celów, koniecznie należy wyjaśnić dlaczego. Ewentualne zmiany realizacji zadania wymagały aneksu do umowy w trakcie realizacji zadania.

 

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania(należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)

 

Należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone. Należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celu/celów.

 

Najlepiej odnieść się do rezultatów określonych we wniosku/ofercie – pkt. IV.5 oferty.

 

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy

[1]

) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

 

Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich opisem i układem określonym we wniosku/ofercie – pkt. IV.6 oferty.

Konieczne jest odniesienie do wszystkich zaplanowanych działań, zakresu w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji – zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu przedstawionego w pkt. IV.7 oferty i ewentualnych aktualizacjach stanowiących załącznik do umowy dotacyjnej.

 

 

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

[2]

)

 

Wypełnić tylko w przypadku realizowania zadania dofinansowanego z dotacji inwestycji.

W przeciwnym przypadku wpisać NIE DOTYCZY.

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

 

Wskazówki do tabeli 1. Rozliczenie wydatków w roku….

 • Wypełniając tabelę należy pamiętać, że punktem odniesienia jest kosztorys stanowiący załącznik do umowy o dotację.
 • Wpisując poszczególne wartości oraz nazwy pozycji kosztorysowych należy zachować kolejność i nazwy, które były w kosztorysie.
 • Rozliczyć można tylko te wydatki, które były zaplanowane w kosztorysie i które są udokumentowane (fakturami, rachunkami, umowami). Dotyczy to także kosztów ponoszonych po stronie wkładu własnego.
 • Zgodnie z umową, dopuszczalne są możliwe przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysie – sprawdzić w umowie jakie są wskazane dopuszczalne limity. Należy pamiętać, że zwiększenie jednego kosztu pociąga konieczność zmniejszenia innego, gdyż suma wszystkich pozycji – kwota dotacji nie może się zmienić.
 • Należy pamiętać, że wkład osobowy powinien być udokumentowany umowami/porozumieniami o współpracy wolontariackiej/oświadczeniami, które powinny zawierać: dane osoby świadczącej bezpłatną pracę, zakres jej obowiązków, czas ich wykonywania oraz oszacowaną wartość.

 

Wskazówki do tabeli 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego:

 • Wypełniając tabelę należy pamiętać, że punktem odniesienia jest tabela stanowiąca załącznik do umowy dotacyjnej i zapisy w umowie dotacyjnej.
 • W kolumnie po lewej stronie wpisujemy koszty zgodnie z umową, a w kolumnie po prawej stronie wpisujemy faktycznie poniesione wydatki.

 

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Uzupełnić, jeśli uzyskano odsetki bankowe lub inne przychody. Jeśli nie, wpisać NIE DOTYCZY.

 

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

 

Uzupełnić, jeśli w ramach zadania były pobierane świadczenia pieniężne od odbiorców zadania i zostało to określone w ofercie i w umowie dotacyjnej. Jeśli nie, wpisać NIE DOTYCZY.

 

 

 

 

 

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego

Wskazówki do wypełniania zestawienia faktur/rachunków:

 • Zestawienie dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania, niezależnie od tego, z jakich źródeł zostały pokryte (dotacja, wkład własny finansowy).
 • Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku); numer działania zgodnie
  z harmonogramem bądź pozycją w kosztorysie; datę wystawienia faktury (rachunku); nazwę kosztu (rodzaj towaru lub zakupionej usługi); wartość całkowitą faktury (rachunku); koszt związany z realizacją zadania, wskazanie w jakiej części wydatkowana kwota została pokryta
  z dotacji; wskazanie w jakiej części wydatkowana kwota została pokryta z innych środków finansowych;  wskazanie w jakiej części wydatkowana kwota została pokryta z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów; datę zapłaty.
 • Należy zwrócić uwagę, aby data wystawienia dokumentu księgowego oraz data zapłaty były zgodne z terminem realizacji zadania i poniesienia wydatków określonym w umowie dotacyjnej.
 • Wpisując faktury/ rachunki do tabeli dobrze jest zachować kolejność przedstawioną
  w kosztorysie oferty.
 • Każda faktura/ rachunek powinna być z tyłu odpowiednio opisana i opatrzona pieczęcią zleceniobiorcy. Opis powinien zawierać informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną na sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
 • Do sprawozdania, na pisemne wezwanie załącza się kserokopie faktur/ rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

Należy podać numery dokumentów, które nie są fakturami/rachunkami, a które potwierdzają realizację zadania publicznego, np. umowy/ porozumienia wolontariackie, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę.

 

Część III. Dodatkowe informacje

W tej części można przekazać uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków. Można wyjaśnić, z czego wynikają rozbieżności między wydatkami planowanymi a faktycznie poniesionymi.

W tym miejscu można również wpisać informacje, które nie zmieściły się w tabelach powyżej, a które są potrzebne, aby można było zrozumieć rozliczenie. Można tu np. podać przyczynę przesunięć, jeśli takie zostały dokonane.

Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. Jeśli brak jest dodatkowych informacji, należy wpisać NIE DOTYCZY.

 zał 1

Opracowała

Karolina Furmańska

Doradca dla organizacji pozarządowych

 
 

 

Grupa:

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożtku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie inernetowej Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu kosultacji w terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15:30

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

projekt Programu na 2018 rok

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB