Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze

W swoim zakresie działania, każda z gmin realizuje programy i działania na rzecz profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii, której celem jest wyeliminowanie tych niekorzystnych społecznie zjawisk zarówno z przestrzeni publicznej, jak również w formie doradztwa i wsparcia rodzin dotkniętych tymi problemami.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1

Przewodniczący

 Piotr Byszkowski

2

Zastępca przewodniczącego

Joanna Małecka 

3

Sekretarz

Iwona Karwowska

4

Członek

Edyta Bagrowska

5

Członek

Jolanta Hryniewicka

6

Członek

Wojciech Łabun

7

Członek

Danuta Romańczuk-Masiowska

8

Członek

Bożena Wachowicz-Makieła

9

Członek

Jacek Winiarski

 

przewodniczący Komisji pan Piotr Byszkowski jest dostępny pod numerem telefonu 75 64 39 100 lub 781 500 563

 

Działania te realizowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze.

Komisja inicjuje działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

  • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry;
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji  komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).


Kontakt:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze

Urząd Miasta Jelenia Góra 

ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 75 46 347,


BIP

 

Kalendarz FB