Nabór kandydatów na Ławników

Informacja w sprawie naboru kandydatów na Ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

 •  nie przekroczył 70 lat,

 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 •  posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM.

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni, 

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • Prezesi właściwych sądów,

 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 WYMAGANE DOKUMENTY Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

  (Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia)

   

 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

 6.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

 7. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

OPŁATY Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru, lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa10 lutego 2020 r.

 GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami można składać w kancelarii Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy ul. Sudeckiej 29, p. nr 2, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.:
poniedziałek - środa, w godz.: od 7:30 do 15:30
czwartek, w godz.:  od 7:30 do 16:30
piątek, w godz.:  od 7:30 do 14:30,
lub przesłać listownie na adres: Rada Miejska Jeleniej Góry, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, z dopiskiem na kopercie: WYBORY ŁAWNIKÓW.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po dniu
10 lutego 2020 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww.wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej,tel.: 75 75 46 111


 

KARTA ZGŁOSZENIA (edytowalna)

 

Kalendarz FB