„Zdalna Szkoła+” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów” Etap II

Klasyfikacja projektu:

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 6110003899 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Jelenia Góra, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19. Program odpowiada na potrzeby  uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym.

Pozyskane pieniądze można przeznaczyć na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania, a jeśli jest taka potrzeba – na mobilny dostęp do internetu. Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom ułatwić zdalne nauczanie.

 

Realizacja projektu:

W ramach projektu „Zdalna Szkoła+” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów - Etap II, Urząd Miasta Jelenia Góra planuje zakup 42 nowych laptopów wraz z dostępem do internetu, które następnie nieodpłatnie przekaże do 21 szkół będących jednostkami organizacyjnymi Miasta. Zakupiony sprzęt przede wszystkim trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), oraz najbardziej potrzebujących.

Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

Planowane efekty:

Projekt umożliwi uczniom udział w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Projekt przyczyni się również do poprawy dostępności sprzętu komputerowego wśród uczniów, którym zostanie użyczony, a po zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość, do wsparcia nauczycieli i uczniów na zajęciachstacjonarnych.

 

 

Całkowita wartość projektu: 124 943,84 zł
Dofinansowanie: 
124 997,00 zł

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: listopad 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów wraz z dostępem do internetu - 42


Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół - 21

liczba uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), którym przekazano sprzęt - 20

 

 

Kalendarz FB