„Zdalna szkoła” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów, Etap I

Klasyfikacja projektu:

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1065/2020 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Jelenia Góra, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19. Program odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym.

Pozyskane pieniądze można wydać na laptopy, tablety, oprogramowanie, a jeśli jest taka potrzeba – na mobilny dostęp do internetu. Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie.

 

Realizacja projektu:

W projekcie planuje się zakup 45 sztuk laptopów i dostępu do internetu, a następnie nieodpłatne przekazanie ich do 21jeleniogórskich placówek oświatowych w celu udostępnienia potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

Planowane efekty:

Projekt umożliwi nauczycielom prowadzenie kształcenia na odległość, a uczniom udział w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Projekt przyczyni się również do poprawy dostępności sprzętu komputerowego wśród nauczycieli i uczniów, którym zostanie użyczony, a po zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość do wsparcia nauczycieli i uczniów na zajęciachstacjonarnych.

Całkowita wartość projektu: 99.944,68 zł
Dofinansowanie: 
99.857,25 zł

Środki własne Miasta Jelenia Góra: 87,43 zł

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów - 45


Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół - 22

liczba uczniów, którzy otrzymali sprzęt: 45

 

Kalendarz FB