Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych

Loga Unijne

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

 

Tytuł projektu: Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości

elektronicznych usług publicznych

Oś priorytetowa:  2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działanie: 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie: 1 - 2.1.1 E-usługi - horyzont

Beneficjent:  Miasto Jelenia Góra.

Wartość całkowita:                             2 500 872,16 PLN

Wartość dofinansowania z UE:            2 088 332,50 PLN

 

Zakres projektu:

Zakres przedmiotowy projektu – rodzaje e-usług i systemów informatycznych to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby:

- urzędu i jego pracowników w zakresie zwiększenia efektywności wykonywanych zadań
i obowiązków, które wpływają na poszerzenie dostępu klientów do informacji/ zasobów pożądanych
z punktu widzenia realizacji obowiązków obywatelskich,

- klientów (obywateli i reprezentantów środowiska biznesu) w zakresie wysokiej popularności określonych usług.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta Jelenia Góra.

Cel osiągnięto dzięki zwiększeniu dostępności i dojrzałości e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Jelenia Góra.

Efekty realizacji projektu:

Uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca i portalu partycypacji społecznej, wdrożenie e-usług finansowych, systemu zarządzania budżetem miasta,  oraz działania promocyjno-informacyjne. Łącznie wdrożono 4 systemy teleinformatyczne  oraz ponad 40 e-usług.

Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra, wykonujące swoje zadania statutowe za pośrednictwem Urzędu Miasta.

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt.

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1 szt.

 

 

Kalendarz FB