Formularz propozycji projektu do LPR

Formularz Propozycji Projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

 

Propozycje projektów do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023, należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza

Warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 jest umieszczenie projektu w programie rewitalizacji na jednej z dwóch list (A lub B).

Projekty wpisane na listę A dotyczą zadań na dofinansowanie których beneficjenci będą się ubiegać z osi priorytetowej 6.3. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". 

Beneficjenci, którzy zgłoszą projekty rewitalizacyjne w ramach osi priorytetowych wskazanych poniżej, zostaną wpisani na listę B i będą mogli uzyskać preferencje tzn. dodatkowe punkty przy staraniach o dofinansowanie.

Działania w ramach których można uzyskać preferencję (lista B) obejmują:

1.3 Rozwój przedsiębiorczości,

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,

3.4 Wdrażanie strategii niskoemistyjnych,

4.3 Dziedzictwo kulturowe,

5.2 System transportu kolejowego,

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy,

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

9.1 Aktywna integracja,

9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 

Formularz propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji można pobrać ze strony (załącznik poniżej) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 209 (dobudówka Ratusza).

UWAGA!!! Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. do Wydziału Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 209 (dobudówka Ratusza) oraz elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl

Formularz Propozycji Projektu do LPR - plik do pobrania

 

Kalendarz FB