Konsultacje Społeczne - Strategia Rozwoju Elektromobilności

Prezydent Miasta Jelenia Góra zaprasza mieszkańców Miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Jelenia Góra na lata 2020-2036” Konsultacje prowadzone będą od dnia 8.06.2020 r. do dnia 29.06.2020 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą  formularza pisemnie, elektronicznie lub ustnie do protokołu.
Wypełnione formularze (skan, lub wypełniony dokument elektronicznie) proszę przekazać na adres elektromobilnosc.jeleniagora@gmail.com , lub dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Departament Gospodarki Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 29.06.2020 r. (decyduje data wpływu).

Projekt dokumentu wraz z formularzem znajdziecie Państwo pod adresem:

http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/311/strategia-rozwoju-elektromobilnosci-dla-miasta-jelenia-gora-na-lata-2020-2036

 

Kalendarz FB