Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze.

tytuł zadania: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze.

Obiekt jest zlokalizowany w Jeleniej Górze, przy ul. Obrońców Pokoju 10 na terenie działki nr 155 obręb 0018, AM-2.

Oś priorytetowa: Godpodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej I sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 1-3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej I sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Wartość całkowita: 2 922 280,03

Wartość dofinansowania z UE: 1 961 398,21

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

1) docieplenia ścian zewnętrznych styropianem,

2) wymiany instalacji C.O. wraz z montażem grzejników

3) drenażu opaskowego wokół budynku

4) robót przy instalacji elektrycznej

 

Kalendarz FB