Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jeleniej Góry po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry.

Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10,

58-500 Jelenia Góra, w terminie do 6 września 2019 r. do godz. 14:30

Jednocześnie informuję, iż Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zakresu działania Rady, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1172), należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

realizacji praw osób niepełnosprawnych,

opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

ocena realizacji programów;

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

link:

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/11703/ogloszenie-prezydenta-miasta...

 

8.08.2019

 

Kalendarz FB