Ogłoszenie III Edycji Konkursu „zDolne NGO”

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012–2013 roku

1. Szczegółowe cele edycji

Szczegółowymi celami III Edycji Konkursu „zDolne NGO” są:

•budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym,

•promowanie większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji i współtworzenie prawa, w szczególności wzmacnianie procesu konsultacji społecznych,

•upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, ich obronie, mniejszościach narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,

•upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE i zachęcenie obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,

•podnoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego, promowanie dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO” załączonym do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy dostarczać na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

3. Wykonawca

Wykonawcą III Edycji Konkursu „zDolne NGO” jest Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W III Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

•Zakres i trwałość prowadzonych działań 0-25

•Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, innowacyjność, zastosowanie ciekawych rozwiązań 0-15

•Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej (między innymi poprzez liczbę osób, które zaangażowały się w życie publiczne, oddźwięk społeczny) 0-15

•Zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, między innymi poprzez ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz sposób ich promocji 0-15

•Stopień upowszechniania wiedzy na temat unii europejskiej, praw człowieka oraz wiedzy obywatelskiej 0-10

•Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi), między innymi poprzez ilość nawiązanych partnerstw, referencje 0-15

•Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0-5

RAZEM 100

5. Harmonogram edycji

III Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

•03.03.2014 r. – Ogłoszenie III Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”

•03.03-15.04.2014 r. – Termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)

•25-30.04.2014 r. – Obrady Kapituły Konkursowej

•13.05.2014 r. – Uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Osoba do kontaktu

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z III Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest

Marcin Spitalniak,

tel.  501-158-201,

e-mail: marcin.spitalniak@fan.org.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

 

Kalendarz FB