Ogłoszenie Prezydenta Miasta - składanie ofert koncepcji utworzenia przedszkola publicznego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do składania ofert koncepcji utworzenia i prowadzenia przedszkola publicznego w nieruchomości stanowiacej własnośc gminy Jelenia Góra, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Oskara Kolberga 5. 

 

Celem zadania jest: 

1. Utworzenie i prowadzenie przedszkola publicznego w obiekcie - nieruchomości znajdującej się na terenie Jeleniej Góry, przy ul. Oskara Kolberga (150 miejsc dla dzieci).
2. Przygotowanie obiektu i miejsca do rozpoczęcia działalności przedszkola publicznego nie później niż do 15.08.2021 r. 
3. Prowadzenie przedszkola publicznego nie później niż od 01.09.2021 r. do co najmniej 31 sierpnia 2031 r. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1327) 
4. Organizacja pozarządowa, osoba fizyczna lub prawna, której koncepcja zostanie wybrana przez komisję i ostatecznie zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry będzie mogła przystąpić do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, o której mowa w pkt IV. 

Koncepcja utworzenia i prowadzenia przedszkola publicznego w nieruchomości stanowiącej własność gminy Jelenia Góra powinna zawierać następujące elementy i wytyczne:

1. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola w obszarach:

1) edukacyjnym:

a) ofertę edukacyjną;

b) plan rozwoju przedszkola;

c)organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) organizacyjnym:

a) planowaną liczbę oddziałów;

b) docelową liczbę dzieci objętych opieką dydaktyczno-wychowawczą;

c) planowaną etatyzację, w tym: liczbę osób z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz liczbę osób obsługi i administracji przewidzianych do zatrudnienia;

d) czas pracy przedszkola;

3) żywienia - opis formy i zakresu realizowania żywienia – kuchnia/catering;

4) adaptacji budynku oraz gruntu; zakres planowanych prac remontowych obejmujących adaptacje i dostosowanie budynku oraz placu zabaw.

  1. W przypadku przewidywanej adaptacji nieruchomości oferent powinien uzyskać zgodę właściwego organu.

  2. Oferent jest zobowiązany do przestrzegania stosownych przepisów prawa przy realizacji koncepcji, a w szczególności do uzyskania wszelkich zezwoleń, decyzji, pozwoleń zgodnie z wymogami prawa oraz planowaną działalnością edukacyjną.

  3. Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub w bezpośredniej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA - BIP

 

 
 
 
 

 

Kalendarz FB