Otwarty Konkurs

Otwarty Konkurs na wyłonienie partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem wniosku i realizacją projektu pn.: „Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach” planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT AJ.

Szczegóły (zarządzenie, oferta, załaczniki i regulamin) dostępne są na stronie BIP

 

Kalendarz FB