Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii
 
    I. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.).
 
    II. Adresaci:
Konkurs skierowany jest do podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, późn. zm.), w tym organizacji pozarządowych  i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 
    III. Cel:
Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Miasta Jeleniej Góry w zakresie ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii.
 
 
rozstrzygnięcie konkursu na BIP

 

Kalendarz FB