Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze otrzymał Grant w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne.

Kwota przyznanego Grantu: 55 959,20 zł.

Okres realizacji: 04.09.2020 r. – 31.12.2020 r.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

 

Kalendarz FB