Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków

Projekt nr RPDS.10.01.03-02-0001/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 10.1.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

 

Całkowita wartość projektu: 1 195 272,66 zł

Kwota dofinansowania: 1 015 981,76 zł

Okres realizacji:  01.07.2022 r. - 31.08.2023 r.

 Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach oraz podniesienie kompetencji u nauczycieli poprzez realizację w okresie 07.2022-08.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

- zajęcia dla dzieci w przedszkolach,

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów i wyposażenia do przedszkoli do przeprowadzenia zajęć oraz dostosowanie MP14 i MP19 do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami,

- podwyższenie kwalifikacji nauczycieli.

Wsparciem zostaną objęte następujące przedszkola: 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Jeleniej Górze

Miejskie Przedszkole nr 4 w Jeleniej Górze

Miejskie Przedszkole nr 10 w Jeleniej Górze

Miejskie Przedszkole nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze

Miejskie Przedszkole nr 13 w Jeleniej Górze

Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze

Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze

Miejskie Przedszkole nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze

 

Kalendarz FB