Ruszyła kolejna akcja usuwania wraków

W najbliższym czasie jeleniogórska Straż Miejska podejmie działania polegające m.in. na usunięciu tzw. wraków.

Straż Miejska przypomina, że zgodnie z definicją art 50a ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony w strefie zamieszkania, strefie ruchu, bądź na drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Nieodebranie pojazdu z parkingu na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucenie. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Informację o pozostawionych, nieużywanych pojazdach można zgłaszać do Straży Miejskiej - numer telefonu 757525662 lub 986.

Strażnicy przypominają właścicielom pojazdów nieużywanych o przestrzeganiu ważnych terminów: okresowych badań technicznych, przed upływem ważności - przedłużeniu polisy OC oraz o złożeniu wniosku o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu – do 30 dni.

Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów prowadzony jest przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

Kalendarz FB