Szkolenie z zakresu rewitalizacji [ materiały do pobrania ]

 


Prezentacja ze szkolenia do pobrania 


 

W związku z realizacją projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconym tematyce rewitalizacji.

Zaproszenie

Harmonogram szkolenia:

9:00 – 10:15:

 1. Podstawowe zagadnienia związane z procesem rewitalizacji. Ustawa
  o rewitalizacji. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie tworzenia programów rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji, a Lokalny Program Rewitalizacji - podobieństwa, różnice oraz bezpośrednie i pośrednie skutki prawne wynikające z obu dokumentów dla gminy.

 2. Powiązanie programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy oraz Strategią ZIT AJ.

10:15 – 10.30 - przerwa kawowa.

10:30 – 13:00:

 1. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – diagnoza obszaru (kryteria, wskaźniki itp.).

 2. Finansowanie rewitalizacji w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020.

 3. Finansowanie rewitalizacji w RPO WD 2014-2020. Zadania możliwe do dofinansowania środkami UE. Planowane terminy naboru wniosków.

13:00 – 13:45 - lunch obiadowy.

13:45 – 17:00:

 1. Zasady aplikowania o dofinansowanie projektów na remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez potencjalnych beneficjentów wymienionych w SZOOP RPO WD 2014-2020.

 2. Zaangażowanie lokalnej społeczności w proces tworzenia programu rewitalizacji – metody i dobre praktyki.

 3. Sposoby monitoringu i ewaluacji programów rewitalizacji.

 4. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

 

Kalendarz FB