Ważna informacja dla mieszkańców o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Z dniem 1 stycznia br. na mocy ustawy z lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności następuje przekształcenie ich niejako automatyczne. Niemniej przepisy, dotyczące w Jeleniej Górze ok. 10.000 podmiotów, których to prawo obejmie, są nadal nie do końca jasne. 

- Przede wszystkim niejasności dotyczą kwestii najbardziej interesujących właścicieli, to znaczy wysokości bonifikat – powiedział Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. – Chcąc zapewnić równość wobec prawa wszystkich właścicieli gruntów, i tych miejskich, i tych Skarbu Państwa, założyliśmy tymczasem, że bonifikaty „miejskie” będą równe tym, które dotyczą gruntów Skarbu Państwa. Czy w tym zakresie będą w bliższej lub dalszej przyszłości jakieś zmiany – rozstrzygać będziemy później. Tymczasem, wyjaśniając kwestie, o które dopytują mieszkańcy, informujemy:

- dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się z opłatę przekształceniową, wysokość jej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. W uproszczeniu – w roku 2019 nic się nie zmienia opłatę w dotychczasowej wysokości należy wnieść w terminie do 31 marca br. Po przekształceniu zostanie ona zaliczona jako „przekształceniowa”.

Cały proces przekształcenia będzie długotrwały, co wynika ze wspomnianej liczby podmiotów, jakiej dotyczy. Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie zaświadczenie , które będzie wydane – nieodpłatnie – przez Urząd Miejski w Jeleniej Górze do dnia 31. grudnia br.  Gdyby właściciel z różnych powodów życzył sobie wydania takiego zaświadczenia szybciej na swój wniosek, wówczas obowiązuje go opłata skarbowa 50 zł.

Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księgach wieczystych nieruchomości.

Jeżeli przed wydaniem zaświadczenia (należy potwierdzić wcześniej telefonicznie ten fakt pod numerem telefonu 75 75 46 276 ) właściciel dokona jednorazowej zapłaty opłaty przekształceniowej (tj. 20 x opłata w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej na dzień 01.01.2019) i powiadomi prezydenta pisemnie o tym fakcie przedkładając w załączeniu dowód wpłaty, roszczenie nie powstanie i nie zostanie wpisane do księgi wieczystej, a tym samym nie będzie konieczne ponoszenie kosztów sądowych jego wykreślenia 

Informacje w sprawie "przekształcenia" można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Nieruchomości Skarbu Państawa Opłat i Przekształceń 

Zobacz również artykuł: Bonifikata w opłatach za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

 

 

Kalendarz FB