Wniosek o wydanie zaświadczenia - WZÓR

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia stwierdzającego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz czy Miasto posiada prawo pierwokupu nieruchomości, poniżej zamieszczony został wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wniosek należy wypełnić i wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

Adres korespondencyjny:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Rozwoju Miasta (pokój 209)
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. W sytuacji gdy wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem do ustawy cz. IV, kol. 4) 

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia można wnieść w kasie Urzędu Miasta Jelenia Góra: 

  • w punkcie kasowym przy ul. Ptasiej 2-3, pokój nr 1
  • lub też przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jelenia Góra: Bank Millennium S.A. 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osoba do kontaktu:

Daria Kozłowska
Wydział Rozwoju Miasta
tel. 75 75 46 126
e-mail:rewitalizacja@jeleniagora.pl

Wzór wniosku do pobrania

 

Kalendarz FB