Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt realizowany w zakresie Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Dolnośląskim we współpracy z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry.

Projektu dofinansowany ze środków UE w wysokości10 406 223 zł oraz środków krajowych w wysokości 1 940 980 zł. Ogólna wartość projektu w skali kraju wynosi 12 347 203 zł.

Główny cel projektu to wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Natomiast docelowo projekt ma służyć wsparciu dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

-zakup wyposażenia komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (100 rodzin zastępczych i 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. 130 laptopów, 130 zestawów słuchawkowych, 6 telewizorów oraz 1 rzutnik multimedialny);

-zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne);

-zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (stworzenie dwóch miejsc kwarantanny
w Domach dla Dzieci nr 2 i 3 prowadzonych przez Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”).

Środki finansowe pozyskane przez Miasto Jelenia Góra na realizacje powyższego zadania to kwota 465.570 zł. Termin realizacji do końca listopada 2020 r.

 

Kalendarz FB