Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach

Tytuł projektu: „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”

Projekt nr RPDS.10.02.03-02-0001/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

 

Całkowita wartość projektu: 5 105 867,63 zł

Kwota dofinansowania: 4 796 877,63 zł

Okres realizacji:  01.07.2021 r. - 30.06.2023 r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 8 szkół podstawowych (SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, SP8, SP13, SP15) i 7 szkół ponadpodstawowych (ILO, ZSO nr 2, ZSE, ZSEiT, ZSOiT, ZSLiZ nr 2, ZSRzA) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie 07.2021-06.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- rozwijające uzdolnienia,

- pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- doposażenie pracowni w 15 szkołach w nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki, j.obcych oraz w sprzęt TIK, a także

- zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 183 nauczycieli.

 Wsparcie dla uczniów:

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

Szkoła Podstawowa nr 2, grudzień 2021

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 13

Szkoła Podstawowa nr 15

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Zajęcia rozwijające z j. rosyjskiego od dnia 15.11.2021 r. zostają zawieszone do odwołania.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. C.K.Norwida

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych;  listopad

 

Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych, Rok 2021Rok 2022

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2

Zespół Szkół Elektronicznych 

 

 

Wsparcie dla nauczycieli:

Harmonogram  kursu/ szkolenia "EEG Biofeedback podstawowy wraz z wprowadzeniem do RSA Biofeedback", które odbędzie się w terminie 2-5 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze.

 

 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Regulamin rekrtuacji

 

 

Kalendarz FB