Zadanie publiczne "Punkt wsparcia"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznająć celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydziała Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/11261/tryb-malych-zlecen

 

Kalendarz FB