Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze


ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze, w dniu 24.03.2016 r.

a) Cel szkolenia: Wzbogacenie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu rewitalizacji oraz przygotowywania programów rewitalizacji.
b) Ramowy program szkolenia:
1. Podstawowe zagadnienia związane z procesem rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie tworzenia programów rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji, a Lokalny Program Rewitalizacji – podobieństwa, różnice oraz bezpośrednie i pośrednie skutki prawne wynikające z obu dokumentów dla gminy.
2. Powiązanie programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy oraz Strategią ZIT AJ.
3. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – diagnoza obszaru (kryteria, wskaźniki itp.).
4. Finansowanie rewitalizacji w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Finansowanie rewitalizacji w RPO WD 2014-2020. Zadania możliwe do dofinansowania środkami UE. Planowane terminy naboru wniosków.
6. Zasady aplikowania o dofinansowanie projektów na remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez potencjalnych beneficjentów wymienionych w SZOOP RPO WD 2014-2020.
7. Zaangażowanie lokalnej społeczności w proces tworzenia programu rewitalizacji – metody i dobre praktyki.
8. Sposoby monitoringu i ewaluacji programów rewitalizacji.
9. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.
c) Zamawiający zapewnia: miejsce szkolenia wraz z multimediami (rzutnik, ekran, laptop, mikrofony), catering podczas przerwy
 

Nr sprawy RM.271.1.2016

ZamawiającyMiasto Jelenia Góra

Tryb zamówieniazapytanie ofertowe

Rodzaj przetarguzapytania ofertowe

Wartość szacunkowado 30 000 euro

Termin składania ofert10.03.2016 godz. 12:00

Miejsce składania ofertPlac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 209 (przybudówka Ratusza)


 

Kalendarz FB