Zaproszenie do komisji konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.1118) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zaproszenie
Formularz

 

Kalendarz FB