Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej 23.11.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy;
  • korzystać z pełni praw obywatelskich oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadać przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.


W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursach. Praca w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna. Lista kandydatów na członków Komisji Konkursowej zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną niezwłocznie poinformowane. Zgłoszenia osób do pracy w Komisji Konkursowej należy składać do dnia 30 listopada 2017 roku, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach Komisji, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Edukacji i Sportu, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58.

Zaproszenie

Formularz zgłoszenia

 

Kalendarz FB