Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 30.09.2016

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dniu 13.09.2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A”

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony
    w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;
  • korzystać z pełni praw obywatelskich oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadać przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział ww. konkursie. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa. Zgłosić można tylko jednego przedstawiciela.
Praca w komisji konkursowej jest nieodpłatna.

Lista kandydatów na członków komisji konkursowej zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.

Zgłoszenia osób do pracy w komisji należy zgłaszać w terminie do dnia 05 października 2016 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.jelenia-gora.pl z dopiskiem „kandydat na członka komisji konkursowej”.

Grupa:

 

Kalendarz FB