Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - listopad 2017

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 249.XXXIV.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok"
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do udziału w pracach
Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku - ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr S.524.4.2017.


Kandydaci na członków Komisji Konursowej winni spełniać następujące warunki:

- reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
- korzystać z pełni praw obywatelskich oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;
- posiadać przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie. Praca w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna. Lista kandydatów na członków Komisji Konkursowej zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia. Osoby wchodzące w skład Komisji zostaną niezwłocznie poinformowane. Zgłoszenia osób do pracy w Komisji Konkursowej należy składać do dnia 3 listopada 2017 roku na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach Komisji, proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój 1.

formularz zgłoszeniowy kandydata

 

Kalendarz FB