Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 0050.911.2017.VII

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja uzdrowiskowej części Jeleniej Góry" planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.3, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej

Link do zarządzenia na stronie BIP

 

Kalendarz FB