Zarządzenie Prezydenta Miasta nr. 0050.95.2015.VII

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr. 0050.95.2015.VII w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Treść zarządzenia 

 

Kalendarz FB