Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry przypomina o wynikającym  z art. 269 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązku dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, czyli opłaty za ograniczenie naturalnej zdolności gruntu do zatrzymywania wód opadowych. 

Opłata dotyczy nieruchomości spełniających łącznie warunki:

 •     powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m²,
 •     na nieruchomości zostały wykonane obiekty budowlane trwale związane z gruntem

lub wykonywane są na niej roboty budowlane, wyłączające więcej niż 70% powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej,

 •     nieruchomość znajduje się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Obowiązek ustalenia wysokości opłaty i jej poboru ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta (art. 272 ust. 22 w/w ustawy). Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są ponosić następujące podmioty: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 •     właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 •     posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 •     użytkownikami wieczystymi gruntów,
 •     posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, w celu ustalenia wysokości opłaty za w/w usługi wodne, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wysokość opłaty:

Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze Jeleniej Góry ustala Prezydent Miasta, przekazując Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia, zwaną dalej Informacją,  podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia (art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne). Wyznaczenie opłaty następuje na podstawie oświadczeń, które w/w podmiot zobowiązany jest składać co kwartał (do 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego opłata dotyczy).

Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Zgodnie z art. 270 ust 7 w/w ustawy wysokość opłaty tej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Wysokość jednostkowych stawek opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wyposażenia nieruchomości w urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych (podstawę do wyliczania opłat stanowi § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne). Jednostkowe stawki opłat wynoszą:

 1.     bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
 2.     z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:
  1.     do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
  2.     od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
  3.     powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty ma obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jelenia Góra, wskazany w w/w  informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podstawa prawna:

 1.     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
 2.     Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
 3.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 

Tryb odwoławczy:

Reklamacja

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.

Prezydent Miasta rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji, podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa informacja, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.

W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.

Decyzja

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania w/w opłaty, Prezydent Miasta, będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust 24 ustawy Prawo wodne).

Od w/w decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zaskarżenie w/w decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Informacje dodatkowe:

Wpływy z tytułu w/w opłat stanowią w 90% przychód powołanego Prawem wodnym z dniem 1.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu miasta, a zgodnie z art. 300 ustawy Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. 

Załącznik:

       1. Wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne 

 

Kalendarz FB