Ochrona Środowiska - Aktualności

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry przypomina o wynikającym  z art. 269 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązku dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, czyli opłaty za ograniczenie naturalnej zdolności gruntu do zatrzymywania wód opadowych. 

Opłata dotyczy nieruchomości spełniających łącznie warunki:

 •     powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m²,
 •     na nieruchomości zostały wykonane obiekty budowlane trwale związane z gruntem

lub wykonywane są na niej roboty budowlane, wyłączające więcej niż 70% powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej,

 •     nieruchomość znajduje się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Obowiązek ustalenia wysokości opłaty i jej poboru ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta (art. 272 ust. 22 w/w ustawy). Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są ponosić następujące podmioty: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 •     właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 •     posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 •     użytkownikami wieczystymi gruntów,
 •     posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, w celu ustalenia wysokości opłaty za w/w usługi wodne, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wysokość opłaty:

Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze Jeleniej Góry ustala Prezydent Miasta, przekazując Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia, zwaną dalej Informacją,  podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia (art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne). Wyznaczenie opłaty następuje na podstawie oświadczeń, które w/w podmiot zobowiązany jest składać co kwartał (do 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego opłata dotyczy).

Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Zgodnie z art. 270 ust 7 w/w ustawy wysokość opłaty tej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Wysokość jednostkowych stawek opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wyposażenia nieruchomości w urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych (podstawę do wyliczania opłat stanowi § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne). Jednostkowe stawki opłat wynoszą:

 1.     bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
 2.     z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:
  1.     do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
  2.     od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
  3.     powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty ma obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jelenia Góra, wskazany w w/w  informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podstawa prawna:

 1.     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
 2.     Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
 3.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 

Tryb odwoławczy:

Reklamacja

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.

Prezydent Miasta rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji, podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa informacja, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.

W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.

Decyzja

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania w/w opłaty, Prezydent Miasta, będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust 24 ustawy Prawo wodne).

Od w/w decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zaskarżenie w/w decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Informacje dodatkowe:

Wpływy z tytułu w/w opłat stanowią w 90% przychód powołanego Prawem wodnym z dniem 1.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu miasta, a zgodnie z art. 300 ustawy Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. 

Załącznik:

       1. Wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne 

Efektywność energetyczna budynków

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym.

W związku z powyższym informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-bud... można znaleźć szereg informacji dotyczących:

 1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
 2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiające podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
 3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.


W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.


Nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!

Szanowni Państwo,

30 czerwca 2022 r., minął  ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach. 

 

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. 

Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

 

 • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
 • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
 • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

 

To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!

 

Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas.

Podpisaną wersję papierową należy złożyć w : 

 Urzędzie Miasta Jelenia Góra  

ul. Okrzei 10 pokój 213

lub przesłać pocztą  na adres: 

Urząd  Miasta Jelenia Góra 

Plac Ratuszowy 58

58-500  Jelenia Góra 

 

Ponadto przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

 

To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB.

 

UWAGA:

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta Jelenia Góra nie wydaje, żadnych zaświadczeń o wpisie do CEEB,  ( potrzebnych do zakupu węgla ) gdyż na dzień dzisiejszy nie ma  żadnych wytycznych  i nie  ma się do czego odnieść, należy poczekać na zapisy ustawy !!!!

Nowe możliwości na wymianę kotłów stałopalnych tzw. kopciuchów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW Wrocław) ogłosił w dniu 11.10.2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zachęcamy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska do włączania się w

Wyszukiwarka ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji

Program „Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

Zapraszamy mieszkańców miasta Jelenia Góra, właścicieli domków jednorodzinnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 25.06.2021 r. o godzinie 12:00 w Sali Rajców w Jeleniogórskim Ratuszu.

Przyjdź na spotkanie informacyjne, na którym dowiesz się:

Optymalizacja procesów dotacyjnych szansą na efektywne wydawanie środków publicznych

Oszczędne zarządzanie środkami publicznymi przy zapewnieniu wysokich efektów realizacji przedsięwzięć jest marzeniem niejednego samorządu. Czy to na pewno tylko marzenie? Można wydawać mniej, a otrzymać więcej?

Informacja dla mieszkańców Miasta Jelenia Góra, którzy złożyli wnioski o dotację na zmianę ogrzewania w roku 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak w dniu 7 czerwca 2021 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) umowę (nr 0839/P/OA/JG/2021 z dnia 28.05.2021 r.)  pożyczki w kwocie 570 000,00 zł na realizację zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III zadanie 1”. 
 
W związku z powyższym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska  i Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w miesiącu  czerwcu i lipcu 2021 r.  będą  komisyjnie dokonywać odbioru wykonanego zadania w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Planowane wizje w lokalach uwzględnionych we wniosku, będą poprzedzone  potwierdzeniem terminu telefonicznie. 
Po dokonaniu odbioru końcowego zadania, zostaną zawarte umowy cywilno - prawne w formie pisemnej. 
 
Pożyczka zostanie uruchomiona przez WFOŚiGW we Wrocławiu  na warunkach przewidzianych umową pożyczki w dniu 30.08.2021 r. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW, Miasto Jelenia Góra przekaże mieszkańcom dotacje celowe w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami cywilno-prawnymi. 
 
 
 
 
Subscribe to RSS - Ochrona Środowiska - Aktualności

 

Kalendarz FB