Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowych zakresu współpracy międzynarodowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) do udziału w pracach Komisji Konkursowych oceniających oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy międzynarodowej miasta Jeleniej Góry.

Zaproszenie
Formularz_kandydat

 

Kalendarz FB