Tytuł projektu: „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”.

loga

Tytuł projektu: „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”.

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (szkoły zawodowe)

Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową  – ZIT AJ.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

  • Wartość całkowita - 223 950,00 zł;
  • Wartość dofinansowania - 190 357,50 zł.

Zakres projektu:

  • zakup wyposażenia do 2 pracowni kształcenia zawodowego o profilu technik informatyk, w tym m.in. zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarki, projektory;
  • zakup wyposażenia do 1 pracowni kształcenia zawodowego o profilu technik elektronik;
  • zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu tak, by jego wiedza i umiejętności zawodowe były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców. Ta funkcja szkoły zawodowej stanowi główne źródło motywacji uczniów do rozpoczęcia nauki w tego typu szkole. Jednak z wyników badań przeprowadzonych na potrzeby „Analizy potrzeb szkół zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy” wynika, że pracodawcy są zdania, że absolwenci szkół zawodowych nie mają wymaganych kwalifikacji zawodowych i pożądanych umiejętności. Absolwenci szkół zawodowych w większości wskazują, że kwalifikacje zawodowe związane z wykonywanym zawodem uzyskali dopiero u pracodawcy, na stanowisku pracy, w procesie przygotowania lub w trakcie realizacji zadań zawodowych. W związku z powyższym celem projektu będzie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy konieczne jest dostosowanie warunków w pracowniach kształcenia zawodowego do warunków zbliżonych do środowiska pracy zawodowej.

Etapy realizacji projektu:

1. Uchwałą nr 3317/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.01.2017 r. projekt otrzymał decyzję o dofinansowaniu projektu, w związku z czym zostały przygotowane załączniki niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

1. W dniu 05.04.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji: eksperta ds. technicznych w projekcie. Link: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/6553

2. W dniu 21.06.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę   komputerów i urządzeń IT do szkoły. Termin składania ofert do dnia 31.07.2017 do godz. 10:00. Link: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/7030

 

Kalendarz FB