Tytuł projektu: „Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”.

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: „Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”.

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (szkoły zawodowe)

Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową  – ZIT AJ.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra.

  • Wartość całkowita – 663 390,51 zł;
  • Wartość dofinansowania – 563 881,93 zł.

Zakres projektu: doposażenie 7 pracowni dla liceum plastycznego oraz 3 pracowni dla Technikum Zawodowego w  Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Zostanie również zakupiony schodołaz, który będzie pozwalał na wygodny sposób transportowania osób niepełnosprawnych po schodach.

Cel projektu:

Celem projektu będzie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Przeprowadzone badania u pracodawców unaoczniają rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a opiniami dotyczącymi przygotowania absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Trzeba jednocześnie podkreślić, że kompetencje zawodowe są jedyną oraz najczęściej pożądaną (najbardziej wymaganą) cechą przyszłych pracowników.

Głównym celem kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie technikum jak i liceum plastycznego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu oraz sprostanie oczekiwaniom pracodawców poszukujących pracowników w zawodach plastyk o specjalnościach: fotografia i film, formy rzeźbiarskie, techniki graficzne, formy użytkowe; technik technologii drewna, technik informatyk, fototechnik, technik organizacji reklamy, stolarz i fotograf.

Etapy realizacji projektu:

1. Uchwałą nr 3317/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.01.2017 r. projekt otrzymał decyzję o dofinansowaniu projektu, w związku z czym zostały przygotowane załączniki niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

1. W dniu 05.04.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji: eksperta ds. technicznych w projekcie. Link: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/6553

2. W dniu 21.06.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę   komputerów i urządzeń IT do szkoły. Termin składania ofert do dnia 31.07.2017 do godz. 10:00. Link: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/7030

3. W dniu 23.06.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

 


 

 

Kalendarz FB