XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry


 

PORZĄDEK OBRAD XV Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w dniu 18 grudnia 2019 r., godz. 9:00 ul. Sudecka 29, s. nr 13
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniający w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Jelenia Góra. Druk nr 167.2019
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok. Druk nr 166.2019
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę – na okres do 40 lat – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Adama Thebesiusa. Druk nr 160.2019
8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Druk nr 158.2019
9. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu. Druk nr 161.2019
10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Tarnopol. Druk nr 162.2019
11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Równe. Druk nr 163.2019
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze (Etap A). Druk nr 164.2019
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019r. Druk nr 159.2019
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2020-2026. Druk nr 165.2019
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Jelenia Góra Samorządowej Karty Praw Rodzin. Druk nr 115.2019 (Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na wniosek klubu radnych PiS, projekt uchwał  został wprowadzony do porządku obrad).
16. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

Kalendarz FB