rada miejska

XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry


 

PORZĄDEK OBRAD XV Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w dniu 18 grudnia 2019 r., godz. 9:00 ul. Sudecka 29, s. nr 13
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniający w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Jelenia Góra. Druk nr 167.2019
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok. Druk nr 166.2019
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę – na okres do 40 lat – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Adama Thebesiusa. Druk nr 160.2019
8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Druk nr 158.2019
9. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu. Druk nr 161.2019
10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Tarnopol. Druk nr 162.2019
11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Równe. Druk nr 163.2019
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze (Etap A). Druk nr 164.2019
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019r. Druk nr 159.2019
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2020-2026. Druk nr 165.2019
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Jelenia Góra Samorządowej Karty Praw Rodzin. Druk nr 115.2019 (Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na wniosek klubu radnych PiS, projekt uchwał  został wprowadzony do porządku obrad).
16. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Zapraszamy na transmisję z XV Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Zapraszamy na relacje na żywo z IX Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Skład Rady III kadencji

Rada Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice - skład radnych III kadencji:

Jerzy Edward BILSKI - Przewodniczący Rady
Jerzy Łucjan BUDZIOSZ - Wiceprzewodniczący Rady 

Marcin POLOWCZYK - Przewodniczący Zarządu 
Marcin Damian SIDZIŃSKI - Wiceprzewodniczący Zarządu 
Maciej Zbigniew KACZOR - Sekretarz Zarządu 

Paweł Piotr DREWNIAK
Bernard Janusz KNOBELSKI
Grzegorz Adam MURAWSKI
Czesław Marian NIEMIEC
Jadwiga Maria PERWENIS
Paweł RABCZYŃSKI
Marcin Janusz ROSZAK
Maciej Józef RUSEK
Waldemar Janusz SOPUCH

Skład Rady Miejskiej 2014-2018

Rada Miejska 2014-2018:

LESZEK WROTNIEWSKI

Przewodniczący Rady Miejskiejavatar 

JÓZEF SARZYŃSKI

Wiceprzewodniczący

 JÓZEF KUSIAK

Wiceprzewodniczący


  

IRENEUSZ ŁOJEK

Wiceprzewodniczący


  

ANNA BAŁKOWSKA


 

WOJCIECH CHADŻY


 Stanisław Dziedzic 

STANISŁAW DZIEDZIC


 

ALICJA DUSIŃSKA


 

ANNA RAGIEL


 

KRZYSZTOF KROCZAK


 

OLIWER KUBICKI


 

ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI


 Piotr Miedzinski

PIOTR MIEDZIŃSKI


 

KONRAD SIKORA


 

RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI


 

BOŻENA WACHOWICZ-MAKIEŁA


 

DANUTA WÓJCIK


 

ROBERT OBAZ


 

DAWID JEZIERSKI


 

JÓZEF RYPIŃSKI


 

 

ALICJA SZKLARSKA


 

JANINA ZIĘTEK


 

MIŁOSZ KAMIŃSKI

Skład Rady Miejskiej 2018-2023

                                                  Wojciech Chadży

Wojciech Chadży

Przewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: wchadzy@jeleniagora.pl


 
   BOŻENA WACHOWICZ–MAKIEŁA

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

e-mail: bwachowicz@jeleniagora.pl


RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI
   RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: rszymanski@jeleniagora.pl


ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI
 
  ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: zladzinski@jeleniagora.pl


ANNA BAŁKOWSKA

 ANNA BAŁKOWSKA
e-mail: abalkowska@jeleniagora.pl


Justyn Bilski

 JUSTYN BILSKI
e-mail: jbilski@jeleniagora.pl


Mirosław_Dębski

   MIROSŁAW DĘBSKI
e-mail: mdebski@jeleniagora.pl    WALDEMAR DUDEK
e-mail: wdudek@jeleniagora.pl    MARIUSZ GIERUS
e-mail: mgierus@jeleniagora.pl    ANETA KOLENDO
e-mail: akolendo@jeleniagora.pl


 
ANNA KORNEĆ - BARTKIEWICZ 

e-mail: akornec-bartkiewicz@jeleniagora.plPiotr_Paczóski
   PIOTR PACZÓSKI 
e-mail: ppaczoski@jeleniagora.pl   HUBERT PAPAJ 
e-mail: hpapaj@jeleniagora.pl   GRAŻYNA PAWLUKIEWICZ – REHLIS 
e-mail: gpawlukiewicz-rehlis@jeleniagora.pl   PAWEŁ PIOTROWICZ 
e-mail: ppiotrowicz@jeleniagora.pl   JÓZEF RYPIŃSKI 
e-mail: jrypinski@jeleniagora.pl   JÓZEF ROBERT SZLACHTA 
e-mail: jszlachta@jeleniagora.pl   JAROSŁAW TARNOWSKI 
e-mail: jtarnowski@jeleniagora.pl   ELŻBIETA WOJTYNA 
e-mail: ewojtyna@jeleniagora.pl


DANUTA WÓJCIK
   DANUTA WÓJCIK 
e-mail: dwojcik@jeleniagora.pl   BEATA WÓJTOWICZ 
e-mail: bwojtowicz@jeleniagora.pl


 


   GABRIELA ZAWIŁA 
e-mail: gzawila@jeleniagora.pl

Wybory Uzupełniające Ławników na kadencję 2016-2019

Informuje się o naborze uzupełniającym kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na kadencję 2016-2019

Informacja prezydenta miasta jeleniej góry o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, na podstawie uchwały nr 321.XLII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w dniu 30 sierpnia 2017 r. podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

 

Projekt statutu został udostępniony do publicznego wglądu, w dniu 14 września 2017 r. :

-  w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., pokój nr 19,

- w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B,

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: www.jeleniagora.pl w zakładce - konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.jeleniagora.pl w zakładce - Rada Miejska.

 

Pisemne opinie, uwagi i wnioski można było składać:

1) w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., p. nr 19 – w godzinach pracy Urzędu;

2) w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B -  w każdy poniedziałek okresu konsultacji, w godzinach od 12:00 do 15:00;

3) w wersji elektronicznej na adres Biura Rady Miejskiej: brm_um@jeleniagora.pl;

4) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

w terminie od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

W ww. terminie wpłynął jeden wniosek.

Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice” zawnioskowała o wprowadzenie do statutu zapisu umożliwiającego Radzie Jednostki posługiwanie się znakiem graficznym, w postaci byłego herbu Cieplic Śląskich Zdroju.

Powyższy będzie rozpatrzony przez Komisję Statutowo-Organizacyjną Rady Miejskiej.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konsultacjach społecznych, projekt statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę nr 321.XLII.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

Konsultacje społeczne będą polegały na kierowaniu do Komisji Statutowo-Organizacyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry pisemnych opinii, wniosków i uwag do projektu statutu.

Projekt statutu będzie udostępniony do publicznego wglądu:

  • w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., pokój nr 19,
  • w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B,
  • na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: www.jeleniagora.pl w zakładce - konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.jeleniagora.pl w zakładce - Rada Miejska.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w okresieod 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

 

Pisemne opinie, uwagi i wnioski można będzie składać:

 

1) w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., p. nr 19 – w godzinach pracy Urzędu;

2) w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B -  w każdy poniedziałek okresu konsultacji, w godzinach od 12:00 do 15:00;

3) w wersji elektronicznej na adres Biura Rady Miejskiej: brm_um@jeleniagora.pl;

4) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych zamieszczona będzie nie później niż 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Miasta, a także w miejscach w których zamieszczono informację o konsultacjach.


 

PROJEKT STATUTU

Subscribe to RSS - rada miejska

 

Kalendarz FB