Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta

Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu:

  • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla organizowanego przedsięwzięcia. Patronat nad wydarzeniem ma charakter nieformalny i nie są uwarunkowane ani regulowane odrębnymi przepisami. Dotyczy to przedsięwzięć o szczególnej randze oraz znaczeniu dla Miasta.

  • Objęcie przez Prezydenta Patronatem wiąże się z inicjatywami przyczyniającymi się do promocji miasta oraz nadaje rangę wydarzenia.

  • Honorowym Patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz wydarzeń, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent Miasta może objąć patronatem takie przedsięwzięcia, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla miasta i jego mieszkańców.

  • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Honorowy Patronat należy występować każdorazowo.

  • Objęcie przez Prezydenta Honorowym Patronatem  nie wiąże się z deklaracją wsparcia finansowego lub organizacyjnego i nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o ww. formy wparcia w wydziałach Urzędu Miasta oraz w żadnym wymiarze nie stanowi argumentu na drodze do ich uzyskania.

  • W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do poinformowania uczestników oraz współorganizatorów o tym wyróżnieniu, oraz do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki) poprzez umieszczenie właściwego znaku graficznego, jak również informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. Dodatkowo organizator zobowiązuje się do dołączenia informacji o Honorowym Patronacie na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).

  • Znaki graficzne można uzyskać w Biurze Prezydenta Miasta.

  • Prośbę o patronat należy kierować do Prezydenta Miasta drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty nie później niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem.

 

W podjęciu decyzji o udzieleniu honorowego patronatu przez Prezydenta Miasta pomocne będą następujące informacje:

1. Informacja o organizatorze przedsięwzięcia:

1.1. Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy;

1.2. Adres korespondencyjny Wnioskodawcy;

1.3. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu /imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail/;

2. Informacja o realizowanym przedsięwzięciu:

2.1. nazwa;

2.2. termin i miejsce;

2.3. cel;

2.4. opis

2.5. dostępność przedsięwzięcia dla uczestników /wstęp wolny, impreza biletowana/

2.6. źródła finansowania ze środków budżetu miasta — jeśli występują;

2.7. partnerzy lub współorganizatorzy;

2.8. program /w formie załącznika/(jeśli jest opracowany).

Grupa:

 

Kalendarz FB