Kroniki Projektów 2014-2024

Tytuł projektu: „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu tak, by jego wiedza i umiejętności zawodowe były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców. Ta funkcja szkoły zawodowej stanowi główne źródło motywacji uczniów do rozpoczęcia nauki w tego typu szkole.

Projekt - Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.01.03-02-0014/16.

poprawa warunków kształcenia w mieście Jelenia Góra w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.02.03-02-0001/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie: 3 - 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową– ZIT AJ

Projekt Zawodowy Dolny Śląsk

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia 10 jeleniogórskim szkołom poprzez dofinansowanie zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań, objęcie uczniów szczególnie uzdolnionych programem stypendialnym, dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli oraz wyposażenie szkolnych pracowni.

Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II

Celem głównym projektu będzie stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry możliwe do osiągnięcia dzięki budowie obwodnicy południowej miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”

Przedmiotem projektu jest przygotowanie 5.14 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Jeleniej Góry poprzez uporządkowanie, uzbrojenie w media i drogi wewnętrzne (ul. Thebesiusa i ul. Spółdzielczej) w celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Jeleniej Górze.

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze.

Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów

Celem projektu było wzmocnienie powiązań i aktywizacja lokalnych społeczności po obu stronach granicy poprzez wspólne działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru, podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i działalności społeczno - gospodarczej oraz wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi”
RPDS.04.05.01-02-0012/19

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

 

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Strony

 

Kalendarz FB