Aktualności NGO

Grupa:

Zaproszenie do Komisji Konkursowej na rok 2019 - Kultura Fizyczna

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Listopad 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.

Konsultacje do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.

Ogłoszenie o procedurze wyłonienia przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego JFOON 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.
 

Rodo w Organizacjach – Darmowa Konferencja Dla Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja „Jagniątków” zapraszają na konferencję dotyczącą stosowania RODO w organizacjach pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej II nabór

Zarządzenie nr 0050.1510.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Organizacje pozarządowe UMWD informacje i Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: lipiec 2018r.

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1378.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 kwietnia 2018 r

Otwarty konkurs ofert na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1351.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO

W 2018 roku stowarzyszenia i fundacje czeka kilka istotnych zmian dotyczących aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Poniżej lista i opis najważniejszych zmian.

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego 2018

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych 2017

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych zadanie dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Forum odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. w godzinach 13.00- 15.30

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej 23.11.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - listopad 2017

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 249.XXXIV.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożtku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.

Oferty otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z ofertą otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie 14.06.2017

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu.

Zjazd Sprawozdawczy w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym TPD

1 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze odbył się Zjazd Delegatów TPD Regionu Dolnego Śląska

Inkubator NGO

Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal

TPD projekt Mamo, tato zabierz mnie do kina 2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Środowiskowe nr1 w Jeleniej Górze w ramach Projektu „Mamo, tato zabierz mnie do kina” razem z Prezydentem Miasta , Kierownictwem Kina „LOT”  już po raz piąty z

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra wraz z Dolnośląskim Punktem Konsultacyjno-Doradczym w Jeleniej Górze prowadzonym przez Fundację "Jagniątków" serdecznie zaprasza przedstawi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Konkurs skierowany je

Inkubator „Małe Wielkie Zmiany”: Zawodowo aktywizujemy!

Takich możliwości wcześniej nie było! Innowatorzy społeczni mogą liczyć teraz na profesjonalne wsparcie i granty, które pozwolą im rozwinąć nowatorskie koncepcje. Inkubator „Małe Wielkie Zmiany” zaprasza do współpracy w działaniach na rzecz osób oddalonych od rynku pracy.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Oferta Brat Albert - Wigilia plenerowa

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego

Strony

 

Kalendarz FB